Skočiť na obsah

Náš návrh dopravného riešenia pred stanicou

Mestský úrad Považská Bystrica
Primátor mesta MUDr. M. Adame
Centrum 2/3
017 01 Považská Bystrica

11. 5. 2009

Vec
Žiadosť o pridanie vyhradených jazdných pruhov pre cyklistov do dopravného riešenia priestoru pred železničnou stanicou

Pripravovanú rekonštrukciu priestoru pred železničnou stanicou a lepšie využitie tejto obrovskej asfaltovej plochy veľmi vítame. V súlade s bodom Z.7.1.6 Cyklistická doprava záväznej časti územného plánu mesta v tejto veci žiadame, aby súčasťou dopravného riešenia boli aj vyhradené jazdné pruhy pre cyklistov, ktoré zaistia bezpečné prevedenie cyklistov týmto priestorom ako aj plynulejší prejazd pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Riešenie cyklistickej dopravy v rámci rekonštrukcií je najlacnejším a najjednoduchším spôsobom na postupné vytvorenie ucelenej mestskej siete bezpečných cyklistických trás pre každodennú dopravu.

Záväzná časť územného plánu mesta ukladá v bode Z.7.1.6. vybudovanie cyklistických cestičiek v centre mesta; zlepšenie bezpečnosti pohybu chodcov a cyklistov predpokladá aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Popred železničnú stanicu prechádza významná, cyklistami denne využívaná trasa, spájajúca priemyselný areál s centrom mesta a obytnými zónami. Trasa ďalej predstavuje prístup k železničnej stanici a napojenie mestskej časti Milochov. Zaistenie bezpečného pohybu cyklistov je tu rozhodne namieste. V mieste riešenia dosahuje šírka vozovky tridsať metrov (!), priestor potrebný pre cyklistov je z nej len malým zlomkom (2 × 1,5 m).

Vyhradený jazdný pruh pre cyklistov (tzv. cyklopruh) je základným prvkom cyklistickej infraštruktúry v mestách. Vytvára bezpečný priestor pre pohyb cyklistu a zároveň zlepšuje celkovú plynulosť dopravy – namiesto obchádzania jednotlivých cyklistov ostatnými vozidlami sa každý pohybuje priamo vpred vo vlastnom pruhu. Cyklisti sa s vodičmi vozidiel navzájom vidia a nedochádza tak k nečakaným stretnutiam ako na kríženiach ciest s oddelenými cyklocestičkami. Cyklopruhy sú hlavne veľmi dobre realizovateľné v mestskej zástavbe, kde na samostatné cyklocestičky často nie je miesto.

Prikladáme návrh riešenia cyklopruhov pred železničnou stanicou, konzultovaný s dopravným projektantom. Návrh zachováva zamýšľané využitie pre motorovú a statickú dopravu, je v súlade s normou pre šírku jazdných pruhov a vyžaduje len minimálne zmeny v projekte.

Infraštruktúra pre dopravu na bicykli je dnes štandardnou súčasťou moderného dopravného plánovania miest. Bežným postupom je zahrnutie prvkov pre cyklistov do všetkých prebiehajúcich rekonštrukcií, čím postupne vzniká ucelená sieť mestských cyklotrás bez dodatočných nákladov. Práve takouto príležitosťou je rekonštrukcia priestoru pred železničnou stanicou. Pridať riešenie cyklistickej dopravy do projektovej dokumentácie (hoci už hotovej) je vždy jednoduchšie a mnohonásobne lacnejšie než dodatočná úprava hotovej stavby. Nepremárnime túto príležitosť!
Požadujeme, aby sa týmto podnetom zaoberal Útvar stratégie výstavby a rozvoja mesta a Komisia pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, kde súčasne žiadame o priestor na prezentáciu návrhu.

Mgr. Jaroslav Semančík, Mgr. Iva Posluchová
Združenie Bystricykel

Príloha 1. Ukážky cyklopruhov v iných mestách.

Uherské Hradiště. Červené zvýraznenie pruhu v križovatke. Foto: CDV Brno.Uherské Hradiště. Červené zvýraznenie pruhu v križovatke. Foto: CDV Brno.Břeclav. Foto: CDV Brno.Břeclav. Foto: CDV Brno.

Opava. Protismerný pruh pre cyklistov v jednosmerke. Foto: CDV Brno.Opava. Protismerný pruh pre cyklistov v jednosmerke. Foto: CDV Brno.Praha. Foto: Praha cyklistická.Praha. Foto: Praha cyklistická.

Kolín nad Rýnom. Predsadené státie cyklistov na križovatke. Foto: J. SemančíkKolín nad Rýnom. Predsadené státie cyklistov na križovatke. Foto: J. SemančíkKodaň. Dvojprúdový cyklopruh na cyklistami veľmi využívanej komunikácii. Foto: www.copenhagenize.comKodaň. Dvojprúdový cyklopruh na cyklistami veľmi využívanej komunikácii. Foto: www.copenhagenize.com

Považská Bystrica. Súčasný stav pred stanicou.Považská Bystrica. Súčasný stav pred stanicou.

Príloha 2. Návrh riešenia cyklopruhov pred železničnou stanicou konzultovaný s dopravným projektantom.

Okrem cyklopruhov, sme navrhli aj nasledujúcich niekoľko úprav.

Návrh úprav pre bezpečnosť chodcov, účelnejšie využitie plochy pred železničnou stanicou a humanizáciu dotknutého uličného priestoru.

Navrhované úpravy, po konzultácii s dopravným projektantom, sú na obrázku vyznačené sýtejšou farbou. Nemenia plánované funkčné využitie priestoru, a nie sú náročné na realizáciu. Ide o:

  • vyrovnanie lomeného priechodu pre chodcov pri okružnej križovatke v smere na centrum mesta. Lomený priechod v smere, ako je plánovaný v projekte spôsobuje, že pri prechádzaní sa chodec v strede cesty natáča chrbtom k prichádzajúcim autám. Správny smer lomenia by bol opačný, pri prevládajúcom smere chodcov k železničnej stanici, by však tvoril obchádzku. Vhodným riešením je tu rovný priechod
  • rozdelenie priechodu pre chodcov pri okružnej križovatke v smere k železničnej stanici predĺženým ostrovčekom. Zvyšuje bezpečnosť prechádzania cez vozovku.
  • veľmi potrebný by bol deliaci ostrovček hlavne na dlhom priechode pred vchodom železničnej stanice. Deliaci ostrovček sa štandardne umiestňuje na priechode dlhšom než cca. 8m. Tento priechod je dlhý 12–16m (!).
  • umiestenenie ostrovčeka so zeleňou medzi parkoviskom a hlavnou komunikáciou. Prispieva k humanizácii a estetickej kvalite priestoru pred železničnou stanicou, rozdeľuje a oživuje inak obrovskú asfaltovú plochu. Výjazd z parkoviska je na špeciálnu príjazdovú komunikáciu, ktorá je málo frekventovaná.

Mgr. Jaroslav Semančík
Združenie Bystricykel

Uvedené návrhy vo formáte PDF: cyklopruhy a ďalšie navrhované úpravy.