Skočiť na obsah

Pripomienky ku konceptu generelu dopravy

Mestský úrad Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 01 Považská Bystrica

16. 4. 2008

Vec
Pripomienky ku konceptu generelu dopravy mesta Považská Bystrica

Spracovanie konceptu generelu dopravy nezodpovedá stanovenému poradiu dôležitosti východísk (strana 2), kde je zabezpečenie potrieb nemotorových účastníkov dopravy (chodci a cyklisti) nadradené zabezpečeniu rozvoja individuálnej automobilovej dopravy. Spracovanie konceptu naopak vychádza z filozofie „motorová doprava je alfou a omegou dopravného generelu“ a tento postoj sa odráža aj na pozornosti venovanej jednotlivým druhom dopravy. Pri návrhu dopravnej infraštruktúry mesta sa vychádzalo z dopravného prieskumu automobilovej dopravy, jej súčasného stavu a potrieb. Cyklistická ani pešia doprava neboli do prieskumu zahrnuté, koncept generelu nepozná a ani sa nesnaží poznať ich súčasný stav ani potreby.

Koncept taktiež nie príliš dôrazne sleduje svoje ciele – zachovanie udržateľného životného prostredia a miestnych zvyklostí (časť A.3). Navrhuje komunikácie pre očakávaný prudký nárast individuálnej automobilovej dopravy, ale neponúka možnosti ako tento nárast aspoň zmierniť. Ako základný dokument dopravnej politiky mesta by mal generel dopravy zreteľne určiť ako víziu rozvoja udržateľného dopravného systému, tak aj konkrétne kroky potrebné pre jej dosiahnutie. Nie len modelovať a príjmať spontánny vývoj.

K časti K.2 Trasy cyklistickej dopravy

Koncept generelu dopravy, rovnako ako predchádzajúci návrh územného plánu, vôbec nepočíta s bicyklom ako spôsobom dopravy a ponecháva mu len rolu rekreačnej aktivity. Nevytvára podmienky na rozvoj cyklistickej dopravy pre každodenné cesty do zamestnania, školy, za nákupmi a inou občianskou vybavenosťou. S odkazom na údajnú „výškovú členitosť riešeného územia, obmedzujúcu plný rozvoj cyklistickej dopravy“ nerieši túto dopravu vôbec. (Slovom „doprava“ tu chápeme, rovnako ako pri iných dopravných prostriedkoch, spôsob ako sa niekam dostať a nie „ísť sa bicyklovať“.)

Bicykel je z hľadiska dopadov na svoje okolie najvhodnejším dopravným prostriedkom do mesta. Neznečisťuje emisiami ani hlukom, vyžaduje len zlomok priestoru a tiež omnoho nižšie investície do infraštruktúry oproti motorovej doprave. Pre majiteľa je súčasne veľmi efektívnym spôsobom dopravy v meste. Zvýšenie podielu cyklistickej a pešej dopravy je jedným z mála spôsobov ako znížiť stále rastúcu mieru automobilizmu. Uvedomujú si to už i európske metropoly zahltené autami (Londýn, Paríž, Berlín) a okrem utlmovania automobilovej dopravy a podpory kvalitnej MHD masívne investujú do rozvoja cyklodopravy a jej propagácie. V mestách, kde sa cieľavedomá podpora dopravy na bicykli uplatňuje už dlho a pri každom dopravnom plánovaní sa automaticky počíta i s cyklistami, dosahuje počet obyvateľov dopravujúcich sa na bicykli desiatky percent (Cambridge, Parma, Ferrara, Amsterdam, Bazilej a dalšie).

To, čo je najťažšie – naučiť obyvateľov používať bicykel, to Považská Bystrica už má. Jazdiť do práce na bicykli tu bolo vždy bežné, v rámci Slovenska je tak prirodzene cyklistickým mestom. V poslednej dobe používanie bicykla klesá aj vďaka absencii bezpečných mestských cyklotrás a kvôli pocitu ohrozenia od stále intenzívnejšej motorovej dopravy na cestách.

Žiadame pristupovať k cyklistickej doprave ako k rovnocennému druhu dopravy a jej spracovanie v dopravnom genereli s rovnakou pozornosťou ako u motorovej dopravy. Resp. bezodkladne zadať spracovanie samostatného generelu cyklistickej dopravy. Je potrebné zistiť skutočné potreby cyklistickej dopravy, navrhnúť ucelenú sieť cyklotrás zohľadňujúcu aj rekreačnú aj dopravnú funkciu, ďalej spôsob a postup realizácie. Pri návrhu dopravných trás treba vychádzať z prepojenia obytných zón a cieľov dopravy – zamestnanie, škola, občianska vybavenosť (ako prílohu prikladáme postup pri spracovaní generelu cyklistickej dopravy pre Mladú Boleslav firmou Edip). Generel musí predstavovať celkovú koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy.

Dopravný generel je plán na mnoho rokov dopredu. Popri investíciách do dopravy počas týchto rokov sú náklady vynaložené na jeho spracovanie zanedbateľné. Sú tiež nižšie ako vybudovanie jediného kilometra novej cyklocesty. Generel cyklistickej dopravy je momentálne najlepšou možnou investíciou do rozvoja cyklistickej dopravy.

Najbližšie mesiace predstavujú vhodný termín pre realizáciu cyklistického dopravného prieskumu, ktorý obvykle príprava generelu obsahuje. Súčasne je potrebné zachytiť blížiace sa úpravy cestnej siete, a to aby sa stihli premietnuť opatrenia z generelu do projektovej dokumentácie dotknutých stavieb. Úprava pre cyklistov priamo pri výstavbe či rekonštrukcii prináša obvykle len malé alebo žiadne zvýšenie nákladov. Dodatočné úpravy sú však často komplikované a drahé.

Na spracovaní cyklistického generelu a ďalšom riešení cyklistiky v meste sme ochotní aktívne spolupracovať.

Príloha: Článok Navrhování komunikací pro cyklisty v Mladé Boleslavi. EDIP s.r.o. 2006.

Na spracovaní pripomienky sa podieľali:

Mgr. Jaroslav Semančík
Mgr. Iva Posluchová
Ing. Jaroslav Dunaj, Občianske združenie Diaľnica a ľudia
Mgr. Juraj Smatana, Klub Strážov
Ján Remšík, Športklub Považská Bystrica
Ing. Ján Panák

Uvedené pripomienky vo formáte PDF.