Skočiť na obsah

Načo je nám generel cyklistickej dopravy

Tzv. generel dopravy je dokument, doplnok územného plánu mesta, ktorý rieši dopravu. Určuje budúcu podobu dopravy v meste a to všetkých jej druhov – motorovej, hromadnej, železničnej, cyklistickej, pešej i vodnej. Stanovuje priority rozvoja jednotlivých druhov a potrebné zmeny v infraštruktúre do nasledujúcich rokov. Nový generel dopravy, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo v júli 2008, má žiaľ prístup k cyklistickej doprave značne macošský.

Pre motorovú dopravu bolo v generele vypracované riešenie na základe prieskumu jej súčasného stavu a jej potrieb. Základná kostra hlavných rýchlych komunikácií je navrhnutá tak, aby pokrývala celú plochu mesta a umožňovala na nej efektívny pohyb automobilovej dopravy. Vypočítava sa tiež potrebný počet a umiestnenie parkovacích miest a čerpacích staníc.

U cyklistickej dopravy však generel jej súčasný stav ani potreby nezohľadňuje. Navrhnuté trasy v duchu „tam sa môžu ísť bicyklovať“ smerujú von z mesta, kým sieť trás pre pohodlný a bezpečný pohyb po meste chýba. To však znamená nepochopenie pojmu cyklistická doprava. Ľudia, ktorí bicykel denne používajú sa na svojej ceste do práce, školy alebo za nákupmi nechcú „ísť niekam bicyklovať“, ale rýchlo a pohodlne dostať z jedného konkrétneho miesta na druhé. Rovnako, ako keď nasadáte do auta či u iných druhov dopravy.

Tento dopravný potenciál cyklistiky je však našimi projektantmi stále podceňovaný. Pritom v tých zahraničných mestách, kde je bicykel už dlhodobo rovnocennou súčasťou dopravného systému a pri každej výstavbe či rekonštrukcii sú preň automaticky vytvárané priaznivé podmienky, tvorí podiel cyklistickej dopravy až desiatky percent z celkovej dopravy (v Považskej Bystrici je to dnes len zlomok z toho). Ukazuje sa, že práve ucelená sieť mestských cyklotrás je pre rozvoj cyklistickej dopravy najvýznamnejším faktorom.

K patričnému riešeniu cyklistiky v dopravnom genereli u nás nedošlo. Po občianskej pripomienke k návrhu územného plánu mesta bol však do jeho záväznej časti pridaný záväzok následne vypracovať špecializovaný generel pre cyklistickú dopravu. Čo by sme od neho mali očakávať?

Kvalitne spracovaný generel cyklistickej dopravy vychádza z prieskumu, ktoré ulice a trasy sú cyklistami najviac využívané a z dotazníka zisťujúceho ich potreby. Navrhuje ucelenú sieť hlavných trás tak, aby spájali obytné zóny, tj. zdroje dopravy s častými cieľmi ako sú centrum mesta, priemyselné zóny, školy, obchodné centrá, úrady, športoviská, autobusová a železničná stanica, rekreačné oblasti, atď. a aby boli napojené aj na okolie mesta. Na týchto trasách treba prioritne zabezpečiť bezpečnosť cyklistov a plynulosť jazdy. V zastavanej časti mesta prevažujú trasy s dopravnou funkciou určené pre každodenné použitie a ako také musia byť predovšetkým rýchlym a pohodlným spojením. Rekreačné trasy smerujú najčastejšie do okolia a vedú cez atraktívne miesta i za cenu zachádzky. Cyklistický generel ďalej navrhuje pre jednotlivé úseky trás vhodný spôsob, ako ich realizovať, napr. ako samostatnú cyklocestičku, vyhradený pruh na ceste, spoločnú cestu s pešími, apod. Nakoniec odporúča všeobecné opatrenia pre bezpečnosť cyklistov v meste a ďalšie kroky pre rozvoj cyklistickej dopravy. Veľmi dôležitá je účasť verejnosti pri návrhu. Veď kto už pozná potreby cyklistov lepšie, než oni sami?

Návrh hlavných trás. Farebne je odlíšený spôsob realizácie trasy (vyhradený pruh na vozovke, samostatná cestička, spoločne s chodcami, apod.). Mesto Mladá Boleslav, Autor: Edip, s.r.o.Návrh hlavných trás. Farebne je odlíšený spôsob realizácie trasy (vyhradený pruh na vozovke, samostatná cestička, spoločne s chodcami, apod.). Mesto Mladá Boleslav, Autor: Edip, s.r.o.Rozloženie zdrojov a cieľov cyklistickej dopravy v meste. Farebne sú odlíšené oblasti s rôznym využitím (obytná zástavba, obchodné zóny, priemysel, atď.). Mesto Mladá Boleslav, autor: Edip, s.r.o.Rozloženie zdrojov a cieľov cyklistickej dopravy v meste. Farebne sú odlíšené oblasti s rôznym využitím (obytná zástavba, obchodné zóny, priemysel, atď.). Mesto Mladá Boleslav, autor: Edip, s.r.o.

Kompletná cyklistická sieť sa v praxi realizuje mnoho rokov a dokopy sa na ňu vynaložia nezanedbateľné prostriedky. O to dôležitejší je dobrý plán – dobre navrhnutý cyklistický generel. Mala by ho navrhovať dopravno-projektantská firma, ktorá chápe význam cyklistiky ako druhu dopravy a prínosy jej rozvoja pre mesto. To sa žiaľ o spracovateľovi súčasného dopravného generelu Považskej Bystrice povedať nedá. Kapitola Cyklistická doprava je tam založená na názore, že plný rozvoj cyklistickej dopravy tu obmedzuje výšková členitosť územia a bicykel je takto zameraný najmä na športové a rekreačné využitie. V päťdesiatstranovom dokumente potom kapitole stačí jedna strana. Pritom by stačilo stráviť jeden deň v meste a presvedčiť sa, aké využitie bicykla tu prevažuje. K prípadnému následnému cyklistickému generelu sa uvádza jediné odporúčanie – zabezpečiť najmä napojenie siete mestských trás na cykloturistické trasy v okolí. To je akoby pri navrhovaní peších chodníkov v meste bolo najdôležitejšie ich napojenie na turistické značky okolo mesta.

Vypracovanie i veľmi podrobného generelu cyklistickej dopravy stojí menej než výstavba jediného kilometra novej asfaltovej cesty alebo cyklocestičky. Vzhľadom na to, že sa rozhoduje o využití mnohonásobne vyšších budúcich prostriedkov na výstavbu infraštruktúry, je dobre spracovaný špecializovaný generel tou najlepšou investíciou do rozvoja cyklistickej dopravy. A je to krok, ktorý nepočká – prebiehajúce úpravy a výstavba ciest v meste sú príležitosťami na pridanie prvkov pre cyklistov. Príležitosťami, ktoré nám bez koncepčného plánu unikajú.

Dopravno-projektantské firmy so skúsenosťami s navrhovaním generelu cyklistickej dopravy:

Na Slovensku: EDA SLOVAKIA
V ČR: DIPRO, ADOS, Edip, CDV, UDI Morava, DHV CR