Skočiť na obsah

List primátorovi k rozpočtu na rok 2010

Primátor mesta
MUDr. Miroslav Adame
Mestský úrad Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 01 Považská Bystrica
7. decembra 2009

Vec: Žiadosť o podporu rozvoja cyklistickej dopravy v Považskej Bystrici.

Vážený pán primátor,

týmto by sme Vás chceli požiadať o podporu rozvoja cyklistickej dopravy v Považskej Bystrici a jej zohľadnenie pri príprave rozpočtu mesta na nasledujúci rok.

K cyklistickej doprave sa u nás stále pristupuje ako k voľnočasovej aktivite. To, že je i efektívnym a šetrným spôsobom dopravy pre každodenné cesty do práce, školy, či za nákupmi sa prehliada. Napriek množstvu cyklistov, ktoré v meste denne stretávame v každom ročnom období sa s ňou pri plánovaní nepočíta ako s rovnocenným druhom dopravy, ktorý potrebuje svoju infraštruktúru. Pritom v mestách západnej Európy, kde je podpora cyklistickej dopravy súčasťou dopravnej politiky mesta už od sedemdesiatych rokov, sa dnes 20–40 % všetkých ciest realizuje na bicykli. S investíciami do rozvoja mestskej cyklistiky tam neprestávajú ani dnes, napr. Kodaň chce do roku 2015 dosiahnuť 50% podiel cyklistov na doprave v meste.

A má na to dobré dôvody. Rozvoj cyklistickej dopravy odstraňuje dopravné zápchy a uvoľňuje parkovacie miesta. Vytvára priaznivejšie životné prostredie v meste – menej emisií a prachu, menej hluku. Na rozdiel od motorovej komunikácie o rušnej cykloceste pod oknom ani nevieme. Pravidelným pohybom zlepšuje zdravotný stav obyvateľstva oslabený dnešným sedavým spôsobom života, ktorý je zvlášť alarmujúci u detí a mládeže. Vo Švédku uvádzajú, že jedna koruna vložená do cyklistickej dopravy ušetrí sedem až osem korún na zdravotných výdajoch. A v neposlednom rade šetrí náklady mesta na dopravnú infraštruktúru – na cyklistu sú výrazne menšie, než keď sa ten istý človek bude dopravovať autom.

Aj v mestách strednej Európy množstvo ľudí vyjadruje v prieskumoch záujem jazdiť do práce na bicykli, ak by k tomu boli vytvorené vhodné podmienky. Pri súčasnej situácii sa však na cesty boja. Pre väčšie rozšírenie cyklistickej dopravy je najdôležitejším faktorom ucelená sieť trás vhodne upravených pre pohyb cyklistov v meste. Veď aj na bicykli sa chceme dostať z ktoréhokoľvek miesta na iné rýchlo, pohodlne a bezpečne, rovnako ako pri ceste autom, autobusom, či pešo. Takáto sieť sa realizuje postupne a dlhodobo a na jej začiatku je potrebný dobrý plán.

A čo naše mesto? Dopravu na území Považskej Bystrice riešia územný plán a generel dopravy, schválené mestským zastupiteľstvom 3. júla 2008. V oboch dokumentoch sa v kapitole „Cyklistická doprava“ pristupuje k cyklistike prevažne ako k rekreačno-športovej aktivite a nie ako k reálnemu druhu dopravy. Navrhované hlavné trasy majú najmä turistický význam. V tejto veci sme v rámci verejného pripomienkovania návrhov oboch dokumentov podali na jar 2008 pripomienky, kde sme žiadali buď prepracovanie tejto kapitoly alebo následné spracovanie špecializovaného generelu cyklistickej dopravy. Pripomienka bola akceptovaná, riešenie kapitoly „Cyklistická doprava“ sa však nezmenilo. Znamená to záväzok vypracovať generel cyklistickej dopravy. Potešilo nás, že na rokovaní zastupiteľstva ste nám na priamu otázku, či bude cyklistický generel spracovaný potvrdil, že mesto v tomto smere bude vyvíjať aktivitu. Stotožňujeme sa aj s Vami vysloveným záverom, že začlenenie cyklistickej dopravy v meste potrebuje koncepčné riešenie.

Takýmto riešením je práve generel cyklistickej dopravy, resp. tzv. koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy. Preto Vás chceme požiadať, aby ste dostál svojim slovám a vyčlenil prostriedky v pripravovanom rozpočte mesta na spracovanie tejto koncepcie v nasledujúcom roku.

Potrebnú sumu odhadujeme na max. 20 000 eur. Na realizáciu konkrétnych jednoduchých opatrení v prospech cyklistickej dopravy už v budúcom roku (úpravy dopravného značenia, vyrovnanie obrubníkov, apod.) by veľmi pomohlo ďalších cca. 5 000–10 000 eur. Spolu sa nejedná ani o jednu desatinu kapitálových výdavkov na dopravu v rozpočte. Za túto cenu sa dá účinne zahájiť rozvoj cyklistickej dopravy v meste. Alebo postaviť 15 nových parkovacích miest. Čo z toho bude pre mesto prínosnejšie?

Z kapitálových výdavkov na dopravu sa v súčasnom rozpočte vynakladá 70 % na budovanie nových parkovacích miest. Za týchto cca. 330 tis eur v roku 2009 sa dá vytvoriť okolo 150 parkovacích miest (náklady na jedno parkovacie miesto sa udávajú 2000–3000 eur). Pritom nárast počtu osobných motorových vozidiel na území mesta je v posledných rokoch okolo 800 ročne, teda päťnásobne viac. Aj napriek všetkým vynaloženým prostriedkom bude v meste chýbať na konci roka viac parkovacích miest než na jeho začiatku.

Na rozvoj nemotorovej dopravy, hoci niet pochýb, že jej väčšie rozšírenie by bolo pre mesto veľkým prínosom, sa v rozpočte Považskej Bystrice nedáva ani euro. Výška jej podpory, ktorú navrhujeme na budúci rok prinesie za cenu pätnástich parkovacích miest osoh tisíckam dnešných i potenciálnych cyklistov a položí základ pre jeden z pilierov udržateľnej dopravy v meste.

Uvedomujeme si, že rozpočet mesta na nasledujúce roky je napätý a treba hľadať úspory. Rozvoj mestskej cyklistiky je pre rozpočet úsporou – pomáha tlmiť nárast motorovej dopravy a predchádza tak nákladom na výrazne drahšiu motorovú infraštruktúru.

Vážený pán primátor, veríme, že prijmete naše argumenty a podporíte tento návrh.

Prosíme Vás o odpoveď a zostávame s pozdravom,

za OZ Bystricykel
Mgr. Jaroslav Semančík

Príloha 1. Cyklistická doprava v zahraničí.

Príloha 2. Ukážka spracovania generelu cyklistickej dopravy. Vľavo analýza zdrojov a cieľov dopravy, vpravo návrh trás.

Príloha 3. Porovnanie počtu nových motorových vozidiel v meste Považská Bystrica za rok 2008 (vľavo) s počtom nových parkovacích miest, ktoré umožňuje vybudovať rozpočet v roku 2009 (vpravo) a s cenou za vytvorenie koncepcie cyklistickej dopravy v meste (červená farba). Hodnoty sú orientačné.

List primátorovi aj s prílohami vo formáte PDF.