Skočiť na obsah

Volebný program pre rozvoj bicyklovej dopravy

Vážený kandidát, vážená kandidátka do komunálnych volieb 2010,

dovoľujeme si Vám formou otvoreného listu ponúknuť volebný program v oblasti rozvoja bicyklovej dopravy v meste pre nadchádzajúce komunálne voľby. Ak máte záujem na rozvoji šetrnej dopravy a chcete voličom pre rozhodnutie poskytnúť viac, než len všeobecné vyhlásenia o jej podpore, pripravili sme niekoľko konkrétnych bodov, ktoré sú v Považskej Bystrici najpotrebnejšie. Vychádzajú zo skúseností, ktoré sa osvedčili v iných mestách, ako aj z našej doterajšej spolupráce s mestským úradom. Domnievame sa, že ide o apolitickú tému a priaznivé podmienky pre pohyb na bicykli sú v prospech mesta ako celku. Zároveň, že sa jedná o program primeraný a v nasledujúcich štyroch rokoch uskutočniteľný.

Prečo rozvíjať bicyklovú dopravu

Väčšie zastúpenie bicyklovej dopravy pomáha zlepšiť dopravnú situáciu v meste, zlepšuje zdravotný stav obyvateľstva a znížením hluku a znečistenia zvyšuje kvalitu života v meste. Je takto výhodné aj pre tých, ktorí sami na bicykli nejazdia. Bicyklová doprava je prístupná všetkým sociálnym i vekovým skupinám, vrátane detí a seniorov.

V zahraničí je dnes jednoznačný trend podpory šetrných druhov dopravy a obyvatelia to veľmi oceňujú. V mestách, kde sa priaznivé podmienky vytvárajú dlhodobo, vzrástol podiel bicyklovej dopravy na desiatky percent. Záujem voličov je viditeľný aj u nás.

Rozvoj šetrných druhov dopravy je pre mesto lacnejšie a urbanisticky priaznivejšie riešenie mobility než len skapacitňovanie komunikácií a výstavba rozsiahlych parkovacích plôch.

Bicyklová doprava v Považskej Bystrici, volebný program pre obdobie 2010–2014

1. Bicykel ako rovnocenný dopravný prostriedok

Bicyklovú dopravu považujeme za plnohodnotný druh dopravy, ktorý má byť rovnocennou súčasťou dopravnej stratégie mesta. Budeme vytvárať priaznivé podmienky pre používanie bicykla ako dopravného prostriedku a odstraňovať prekážky, ktoré tomu bránia.

2. Koncepcia rozvoja bicyklovej dopravy

Zadáme spracovanie kvalitnej koncepcie rozvoja bicyklovej dopravy, ktorá bude vychádzať z prieskumu súčasného stavu a potrieb a pristupovať k bicyklu jednak z pohľadu dopravného prostriedku ako aj aj jeho rekreačného využitia. Vytvorená koncepcia sa stane územnoplánovacím podkladom.

3. Podiel z dopravného rozpočtu

Bicyklová doprava je v Považskej Bystrici dlhodobo zanedbávaná a bez financovania z rozpočtu. Budeme presadzovať venovanie jednej desatiny z kapitálových prostriedkov určených v rozpočte pre dopravu na rozvoj bicyklovej dopravy a to už od rozpočtu na rok 2011. Nejde o zvýšenie výdajovej stránky rozpočtu, len o spravodlivejšie rozdelenie prostriedkov, ktoré sa vynakladajú na rozvoj dopravy v meste.

4. Zohľadňovanie bicyklovej dopravy pri výstavbe a rekonštrukciách ciest

Navrhneme a podporíme prijatie uznesenia, stanovujúceho začleňovať podľa miestnych možností prvky pre cyklistov pri výstavbe a rekonštrukciách mestských komunikácií a pri ostatných komunikáciách vzniesť príslušnú požiadavku na VÚC, štátnu správu alebo súkromného investora.

5. Zodpovený orgán na mestskom úrade

Určíme na mestskom úrade orgán zodpovedný za koordináciu rozvoja bicyklovej dopravy s právom vyjadrovať sa k pripravovaným stavbám a k predaju mestských pozemkov z pohľadu bicyklovej dopravy. V jeho kompetencii bude tiež využitie prostriedkov vyčlenených v rozpočte.

O Bystricykli

Občianske združenie Bystricykel sa snaží o vytvorenie priaznivých podmienok pre bezmotorovú dopravu v Považskej Bystrici a ozdravenie prostredia, v ktorom denne žijeme. V rámci pracovnej skupiny pre cyklistickú dopravu spolupracuje s mestským úradom pri hľadaní konkrétnych riešení. Poriada cyklojazdy mestom pre verejnosť propagujúce dopravu na bicykli a zdravý pohyb. Spoločne s ďalšími organizáciami na Slovensku presadzuje podporu bicyklovej dopravy na štátnej úrovni. Viac informácií o Bystricykli a jeho aktivitách nájdete na webstránke www.bystricykel.sk

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, či ste sa rozhodli nejakým spôsobom zohľadniť navrhnuté body pri tvorbe svojho volebného programu.

S pozdravom,

Mgr. Jaroslav Semančík
predseda OZ Bystricykel
info@bystricykel.sk
www.bystricykel.sk